Manifestations passées

24.10.2013 EMPA Workshop (13.30 - 17.00)
09.11.2013 - 16.11.2013 IGO - Anodisieren von Alumnium
21.01.2014 - 22.01.2014 VSA BUS-Kurs F2 Abwasservorbehandlung
26.03.2014 - 30.03.2014 Salon de formation Moutier
28.04.2014 - 29.04.2014 MEET THE EXPERT
08.05.2014 - 09.05.2014 3-Länderkorrosionstagung (A/CH/D)
24.10.2014 INFOMAT 2014
02.11.2014 - 06.11.2014 19th International Corrosion Congress
30.04.2015 Innovative surfaces
06.05.2015 - 07.05.2015 Colloque TRICOAT IV
07.05.2015 - 08.05.2015 Medical Cluster MEET THE EXPERT
07.05.2015 - 08.05.2015 3-Länder-Korrosionstagung (CH/D/A)
10.06.2015 Leiterplattentagung
01.10.2015 WorkShop REACH
29.10.2015 - 30.10.2015 SVU Fachtagung (Umweltsimulation)
19.11.2015 Visite du CIFOM
21.04.2016 - 22.04.2016 3-Länderkorrosionstagung (D/CH/A)
15.09.2016 - 16.09.2016 swissvacuum - Vakuumkurs
13.10.2016 Workshop sécurité
08.12.2016 Bowling et Fondue
21.06.2017 Leiterplattentagung
27.06.2017 A3TS
23.10.2017 - 24.10.2017 3-Länderkorrosionstagung
12.04.2018 - 13.04.2018 3-Länderkorrosionstagung CH/D/A 2018
18.06.2018 - 22.06.2018 swissvacuum EVC15
06.09.2018 - 07.09.2018 Swissvacuum - Vakuumkurs
15.11.2018 SurfTherm 2018